Top
قوانین ثبت نام 
 
 
 
 
اولیای گرامی لطفا با دردست داشتن مدارک عنوان شده در لیست بالا  و 10 دقیقه قبل از ساعت مقرر و تعریف شده
.برای کد رهگیری شما جهت تکمیل کردن فرم های ثبت نام ، در دبیرستان حضور داشته باشید
خودکار و وسایل نوشتاری به همراه داشته باشید .
زمان مورد نظر برای ثبت نام شما منظور شده است از اینکه زمان لحاظ شده را برای دیگر
دانش آموزان رعایت می کنید سپاس گزاریم 
حضور دانش آموز به همراه اولیا الزامی است 
*** نکته خیلی خیلی مهم اولیای محترم جهت ثبت نام کد پادای دانش آموز را از مدرسه قبلی اخذ و
به همراه داشته باشید ***
قابل توجه اولیا و دانش آموزان مراجعه کننده ، دعوت از شما به مدرسه به معنی ثبت نام قطعی شما نمی باشد
 این جلسه جهت ارائه و بررسی مدارک دانش آموز شما می باشد.