جلسات مشاوره پایه هشتم 
 
 
     
 
     
 
              *اهمیت و ضرورت برگزاری آزمون سلامت روانی - رفتاری*
در راستای دستورالعمل اجرای آزمون سلامت روانی _رفتاری دانش آموزان ، لازم به نظر می رسد اولیای گرامی نسبت به ضرورت انجام آزمون توسط فرزندشان آگاهی یابند.
 
 
     
 
     
 
عناوین مطالبی که در جلسات مشاوره پایه هشتم توسط خانم رضایی برای اولیا مطرح گردید به شرح ذیل می باشد:
اهمیت نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان
تغذیه و ایجاد نظم و آرامش و محبت و کاهش استرس و نظارت غیرمستقیم
نحوه ی برنامه ریزی صحیح و کمک به کمک به ایجاد نظم دانش آموز 
هرروز حل 10 تا 20 تمرین ریاضی  و سه روز درهفته شیمی و سه روز در هفته فیزیک  بچه ها به مدت 60 تا 90 دقیقه باشد و نظارت غیرمستقیم بر اجرای این برنامه از طرف مادر 
برنامه ریزی و میزان ساعت مطالعه ی دانش آموزان در سایر دروس چگونه باشد تا نمرات دانش آموزان، در سطح مطلوبی قرارگیرد. 
ساعت های استراحت بین مطالعه ی فرزندان چگونه باشد؟ 
دانش آموزانی که ضعف درسی دارند قبلاز تست، ابتدا پایه مفهومی و تشریحی خود را قوی کنند. 
اجتناب از صحبت هایی که انگیزه را از فرزندان میگیرد. 
میزان ساعت مطالعه ی لازم در هرروز چقدر باشد
کلاسهای زبان بیرون، بهتر است چه روزهایی باشد و چند روز در هفته؟ 
اولیا چگونه می توانند استرس فرزندان خود را کنترل نمایند؟ 
درس خواندن، یکی از مهمترین وظایف دانش آموز می باشد که به نوعی تمرین سخت کوشی و مسئولیت پذیری هم می باشد. 
توجه به تفریح فرزندان برای حفظ و ایجاد بهداشت روانی فرزندان
وسواس مطالعه چیست و چگونه می توان آن را کنترل کرد؟ 
چگونه به فرزندان خود در مدیریت  صحیح استفاده از گوشی موبایل کمک کنیم؟