Top

فرم خوداظهاری پیش ثبت نام پایه هفتم

متقاضی محترم لطفا علاوه بر فرم شماره 1 پیش ثبت نام ، فرم شماره 2( خود اظهاری) این قسمت را نیز پر نمایید . قابل ذکر است تنها به اطلاعات فردی مندرج در فرم پیش ثبت نام ترتیب اثرداده نخواهد شدو تاکید میشود فرم خوداظهاری تکمیل گردد.
نکات خیلی مهم
1- دانش آموزان با نمرات قابل قبول و نیاز به تلاش در پایه پنجم و ششم مجاز به تکمیل فرم نمی باشند
2- فقط دانش آموزان با شایستگی عمومی (انضباط) خیلی خوب در تمامی پایه ها مجاز به تکمیل فرم می باشند 
3-در تمام موارد ارائه مدارک معتبر هنگام حضور در مدرسه ضروری می باشد.
4- در مورد مسابقات قرآنی ارائه مدرک معتبر از اوقاف ، منطقه آموزش و پرورش ، دارالقرآن ، مراکز دولتی ضروری می باشد.

برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.