داوطلبین عزیز ورودی پایه هفتم با سلام  ضمن تبریک ورود شما به مقطع متوسطه اول و کسب تایید اولیه ثبت نام دبیرستان سعدی خواهشمند است درمورد مدارک مورد نیاز و ساعات اعلامی جهت حضور شما در محل دبیرستان توجه لازم را داشته باشید. 
 
 
 
     
 
     
 
داوطلبین عزیز ورودی پایه هفتم با سلام  ضمن تبریک ورود شما به مقطع متوسطه اول و کسب تایید اولیه ثبت نام دبیرستان سعدی خواهشمند است درمورد مدارک مورد نیاز و ساعات اعلامی جهت حضور شما در محل دبیرستان توجه لازم را داشته باشید. 
*** افردی که در تاریخ 11 و 16 تیرماه کدپیگیری آن ها اعلام شده و برای انجام  ثبت نام مراجعه ننموده اند دربازه زمانی  11:30-10:00 به دبیرستان مراجعه نمایند. 
 
 
     
 
     
 
داوطلبین عزیز ورودی پایه هفتم با سلام  ضمن تبریک ورود شما به مقطع متوسطه اول و کسب تایید اولیه ثبت نام دبیرستان سعدی خواهشمند است درمورد مدارک مورد نیاز و ساعات اعلامی جهت حضور شما در محل دبیرستان توجه لازم را داشته باشید. 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
داوطلبین عزیز ورودی پایه هفتم با سلام  ضمن تبریک ورود شما به مقطع متوسطه اول و کسب تایید اولیه ثبت نام دبیرستان سعدی خواهشمند است درمورد مدارک مورد نیاز و ساعات اعلامی جهت حضور شما در محل دبیرستان توجه لازم را داشته باشید.
 
 
 
     
 
     
 
داوطلبین عزیز ورودی پایه هفتم با سلام  ضمن تبریک ورود شما به مقطع متوسطه اول و کسب تایید اولیه ثبت نام دبیرستان سعدی خواهشمند است درمورد مدارک مورد نیاز و ساعات اعلامی جهت حضور شما در محل دبیرستان توجه لازم را داشته باشید.
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
داوطلبین عزیز ورودی پایه هفتم با سلام  ضمن تبریک ورود شما به مقطع متوسطه اول و کسب تایید اولیه ثبت نام دبیرستان سعدی خواهشمند است درمورد مدارک مورد نیاز و ساعات اعلامی جهت حضور شما در محل دبیرستان توجه لازم را داشته باشید. 
 
 
 
     
 
     
 
داوطلبین عزیز ورودی پایه هفتم با سلام  ضمن تبریک ورود شما به مقطع متوسطه اول و کسب تایید اولیه ثبت نام دبیرستان سعدی خواهشمند است درمورد مدارک مورد نیاز و ساعات اعلامی جهت حضور شما در محل دبیرستان توجه لازم را داشته باشید. 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 داوطلبین عزیز ورودی پایه هفتم با سلام  ضمن تبریک ورود شما به مقطع متوسطه اول و کسب تایید اولیه ثبت نام دبیرستان سعدی خواهشمند است درمورد مدارک مورد نیاز و ساعات اعلامی جهت حضور شما در محل دبیرستان توجه لازم را داشته باشید.